Stichting  ReeshofVerzet

Welkom

BELANGRIJKE MEDEDELING, ZIE NIEUWSBERICHT!
Welkom op onze website

Wij zijn een groep Reeshofbewoners.

Wij zijn het niet eens met de deal tussen Stichting Reeshofwarmte en Ennatuurlijk BV.
Wij vinden dat de jaarlijkse aansluitbijdrage voor stadsverwarming ten onrechte wordt geïnd


Over ons

Stichting ReeshofVerzet (SRV) is een initiatief van de werkgroep
Stadsverwarming Tilburg. Deze werkgroep is sinds 2016 actief in de Tilburgse wijk
De Reeshof. Aangezien in andere Tilburgse wijken dezelfde problemen met
stadsverwarming worden ervaren, is besloten een stichting op te richten die de belangen van
alle gebruikers van stadsverwarming in Tilburg behartigt.
De stichting is op 21 junii2017 opgericht. Door de krachten te bundelen in een stichting
kunnen de juridische kosten worden beperkt en wordt voorkomen dat bewoners in
verschillende wijken het wiel opnieuw moeten uitvinden.


Bestuur

Het bestuur van SRV bestaat uit Ton Schwirtz (voorzitter),  Guus Verbunt  vice voorzitter)
Leonie van Pijenbroek (Secretaris) Churly Schwirtz Portier(Penningmeester)
 Allen zijn woonachtig in Tilburg


Doelstellingen

Stichting ReeshofVerzet komt op voor de belangen van gebruikers van
stadsverwarming in de gemeente Tilburg. Onder gebruikers wordt onder meer verstaan
alle huidige/voormalige eigenaren, (ver)huurders, bewoners en gebruikers van woningen en
gebouwen welke gebruik maken van stadsverwarming alsmede overige personen en instanties
welke gebruikmaken van stadsverwarming. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken
door het voeren van eventueel (collectieve) acties en het vorderen van
schadevergoedingen zowel in als buiten rechte voor personen of entiteiten zoals hiervoor
bedoeld.


Statuten

De ‘spelregels’ binnen de stichting zijn vastgesteld in de statuten.

Claimcode

SRV heeft een verantwoordingsdocument opgesteld waarin zij aangeeft op welke wijze de
stichting tegemoetkomt aan de principes van de Claimcode 2019.

 

Stichting ReeshofVerzet en de Claimcode

Inleiding

Stichting ReeshofVerzet (hierna SRV) is opgericht op 21 juni 2017 en
komt op voor de belangen van gebruikers van stadsverwarming in de gemeente Tilburg.
Onder gebruikers wordt onder meer verstaan alle huidige/voormalige eigenaren,
(ver)huurders, bewoners en gebruikers van woningen en gebouwen welke gebruik maken
van stadsverwarming alsmede overige personen en instanties welke gebruikmaken
van stadsverwarming. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het voeren van
eventueel (collectieve) acties en het vorderen van schadevergoedingen zowel in als buiten
rechte voor personen of entiteiten zoals hiervoor bedoeld.
In dit verband onderschrijft SRV als collectieve belangenbehartiger de Claimcode 2019
(hierna Claimcode) en de principes waarop deze code is gebaseerd.
Dit verantwoordingsdocument ziet op de principes van de Claimcode.
De Claimcode kent zeven principes die kunnen worden opgevat als breed gedragen
algemene opvattingen over hoe stichtingen en verenigingen die collectieve belangen
behartigen en daartoe mogelijk collectieve procedures voeren, zouden moeten opereren.
Deze principes stellen normen voor het gedrag van de oprichters, bestuurders, raden van toezicht
en door de stichting of vereniging ingeschakelde adviseurs en hun werkwijze.
Hieronder wordt uiteengezet op welke wijze SRV invulling heeft gegeven en geeft aan de
principes van de Claimcode overeenkomstig het ‘pas toe of leg uit’-principe.

1. Naleving en handhaving van de Claimcode

De hoofdlijnen van de governancestructuur van SRV worden elk jaar, mede aan de hand van
de principes uit Claimcode, op een voor het publiek toegankelijk deel van de website van
SRV (www.reeshofverzet.nl) uiteengezet. Daarbij licht SRV uitdrukkelijk toe in hoeverre zij de in deze code opgenomen bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Middels dit verantwoordingsdocument voldoet SRV aan het eerste principe van de Claimcode.

2. Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

SRV behartigt zonder winstoogmerk de belangen van haar statutaire achterban.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De vergoedingen hebben in de praktijk enkel betrekking op daadwerkelijk gemaakte kosten zoals
reiskosten. Alle met bestuurders overeengekomen vergoedingen worden als zodanig voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van SSE opgenomen.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en bestaat uit ten minste drie leden.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders. Indien het bestuur besluit tot ontbinding zal het liquidatiesaldo worden
aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige
doelstelling. SRV voldoet hiermee aan het tweede principe van de Claimcode.

 

3. Externe financiering

Een belangenorganisatie kan ten behoeve van de financiering van haar statutaire
werkzaamheden een overeenkomst aangaan met een solide externe financier.
De voorwaarden die de Claimcode aan een dergelijke financier en overige betrokkenen stelt, zijn
in het geval van SRV niet relevant omdat SRV geen overeenkomst heeft met een externe
financier zoals bedoeld in de Claimcode. SRV bekostigt haar werkzaamheden middels
(vrijwillige) bijdragen van personen ten behoeve van wie SRV krachtens haar statutaire
Een financieringsovereenkomst is niet aan de orde.
SRV heeft een overeenkomst van opdracht gesloten met een Eindhovens
AdvocatenkantoorBoskamp & Willems Advocaten (hierna B&W) om SRV van juridische
bijstand te voorzien en de stichting tevens in en buiten rechte te laten vertegenwoordigen
door één of meerdere advocaten. Hiermee is contractueel geborgd dat de advocaat uitsluitend
optreedt voor en ten behoeve van en haar statutaire achterban. Diverse
rechtsbijstandsverzekeraars van de statutaire achterban van SRV vergoeden conform hun
polisvoorwaarden de kosten voor deze werkzaamheden worden door B&W rechtstreeks bij
de rechtsbijstandsverzekeraars van de statutaire achterban van SRV in rekening gebracht.
Hiertoe heeft B&W een overeenkomst met de rechtsbijstandsverzekeraars
afgesloten. De rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden de kosten conform de
polisvoorwaarden. De door de advocaat geïncasseerde buitengerechtelijke kosten en
proceskosten komen niet ten goede aan SRV, maar worden door de rechtstreeks met de verzekeraars afgewikkeld. SRV voldoet hiermee aan het derde principe
van de Claimcode.

4. Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren. De bestuursleden vervullen geen hoofd- of nevenfuncties die afbreuk doen aan hun onafhankelijk en kritisch opereren binnen SRV . Tevens hebben zij geen overeenkomsten
gesloten met een (rechts)persoon of een andere entiteit waarmee zij in de hoedanigheid van
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, maat, partner, vennoot of werknemer
zijn betrokken. SRV voldoet hiermee aan het vierde principe van de Claimcode.

 

5. De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur van SRV bestaat uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd en
geschorst door het bestuur. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene
stemmen vastgesteld en bedraagt op dit moment drie. Het bestuur is belast met het besturen
van de stichting en vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. SRV heeft een algemeen
toegankelijke website www.reeshofverzet.nl waarop de voor haar statutaire achterban van belang zijnde informatie is geplaatst. SRV communiceert met haar achterban
via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en persoonlijk per e-mail en telefoon.
Het bestuur beschikt over relevante juridische en financiële expertise die noodzakelijk is voor
een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling omschreven belangen. Vier
bestuursleden hebben ruim 6 jaar ervaring als bestuurder.
Dat het bestuur van SRV over relevante ervaring en deskundigheid beschikt om de stichting
adequaat te kunnen besturen, wordt bevestigd door het feit dat SRV bij vonnis van 26 januari
2022 door de rechtbank Oost-Brabant in het gelijk is gesteld. In dat vonnis heeft de rechtbank
expliciet benoemd dat SRV over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en
de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het
bestuur. SRV heeft geen raad van toezicht. Hiermee wijkt SRV af van uitwerking V.6 van de
Claimcode die voorschrijft dat het bestuur de balans en de staat van baten en lasten en de
begroting ter goedkeuring voorlegt aan de raad van toezicht. Niettemin meent SRV dat het
ontbreken van een raad van toezicht in dit geval te verantwoorden is. SRV behartigt de
belangen van haar achterban immers zonder winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast heeft SRV geen overeenkomst met externe
financiers. Eventuele vergoedingen die voorvloeien uit juridische procedures komen
rechtstreeks, zonder tussenkomst van SRV, ten goede aan de rechtsbijstandsverzekeraars
danwel de statutaire achterban van SRV. Tot slot worden de balans en de staat van baten en
lasten onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige en voldoet het bestuur
aan de voorwaarde van minimaal drie leden. Ook wordt de achterban actief betrokken
middels nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Dit alles maakt dat er voldoende
controle en toezicht is en dat er geenszins sprake is van een belangenorganisatie met sterke
commerciële motieven waarvan de bestuurders sterk profiteren.
Vanwege het ontbreken van een raad van toezicht wijkt SRV ook deels af van uitwerking V.7
van de Claimcode die voorschrijft dat het bestuur de voor de belangenorganisatie en haar
belanghebbenden (mogelijk) ingrijpende besluiten ter goedkeuring voorlegt aan de raad van
toezicht. Behalve benoeming en ontslag van bestuurders, heeft het bestuur geen andere
ingrijpende besluiten hoeven nemen en verwacht het bestuur dergelijke besluiten ook in de
nabije toekomst niet te hoeven nemen. Daarnaast is in de statuten van SRV in ieder geval
geregeld dat het bestuur alleen besluiten kan nemen indien de meerderheid van de in functie
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een besluit tot statutenwijziging of
ontbinding van de stichting moet met een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
SRV voldoet hiermee in grote mate aan het vijfde principe van de Claimcode.

 

 6. Vergoedingen aan bestuurders

SRV behartigt zonder winstoogmerk de belangen van haar achterban. Conform de
statuten van SRV ontvangen bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. De vergoedingen hebben in de praktijk enkel betrekking op daadwerkelijk gemaakte
kosten zoals reiskosten. Alle met bestuurders overeengekomen vergoedingen worden als
zodanig, voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van SRV opgenomen. SRV voldoet
hiermee aan het zesde principe van de Claimcode.

7. De Raad van Toezicht

SRV kent geen raad van toezicht. Hiermee wijkt SRV af van principe VII van de Claimcode
dat de stichting een raad van toezicht kent. Niettemin meent SRV dat het ontbreken van een
raad van toezicht in dit geval te verantwoorden is. Zie de toelichting bij punt 5.

 

Ons doel is een eerlijk proces beslist door een Rechter!

Door het contactformulier in te vullen meldt u zich aan en
houden we u op de hoogte van ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,

 Stichting ReeshofVerzet
Ronald, Guus,Ton, Frans, Leonie, Churly
Contact:
  Guus@ReeshofVerzet.nl  Ronald@ReeshofVerzet.nl 

Leonie@ReeshofVerzet.nl  Tonschwirtz@ReeshofVerzet.nl